King beton logo

King Beton s.r.o

Co je beton a co o něm víme

Beton se často označuje jako umělý kámen. Vznikne smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsi a přísad. Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce - hydratace. Beton poté postupně tuhne a tvrdne. Výhodou betonu je dobrá tvarovatelnost, odpovídající použitému bednění, a možnost recyklace. Proto je beton vhodný pro různá použití v pozemním i inženýrském stavitelství, ale i v drobném stavebnictví, i když třeba pouze jako základ pro stavbu, uskutečňovanou ze zcela odlišných stavebních hmot.

Beton je pevný a trvanlivý. Zpravidla se používá v kombinaci s výztuží různého druhu. Beton bez výztuže, tak zvaný „prostý beton”, odolává dobře namáhání v tlaku, „vyztužený beton” navíc ještě i v tahu. Vyztužený beton je někdy v literatuře nazýván „spřaženým stavivem”. Beton se v průběhu užívání stal pojmem odolnosti. Aby skutečně splňoval požadavky na něj kladené, musí být čerstvý beton vyráběn ve stále stejné jakosti. Toho lze nejlépe dosáhnout výrobou ve specializovaných velkovýrobnách čerstvého betonu, odbornou přepravou čerstvého betonu a jeho odborným ukládáním podle platných norem.

Struktura betonu Struktura betonu

Výhodou betonu je dobrá tvarovatelnost, odpovídající použitému bednění, a možnost recyklace. Proto je beton vhodný pro různá použití v pozemním i inženýrském stavitelství, ale i v drobném stavebnictví, i když třeba pouze jako základ pro stavbu, uskutečňovanou ze zcela odlišných stavebních hmot. Beton je pevný a trvanlivý. Zpravidla se používá v kombinaci s výztuží různého druhu. Beton bez výztuže, tak zvaný „prostý beton", odolává dobře namáhání v tlaku, „vyztužený beton” navíc ještě i v tahu. Vyztužený beton je někdy v literatuře nazýván „spřaženým stavivem”. Beton se v průběhu užívání stal pojmem odolnosti. Aby skutečně splňoval požadavky na něj kladené, musí být čerstvý beton vyráběn ve stále stejné jakosti. Toho lze nejlépe dosáhnout výrobou ve specializovaných velkovýrobnách čerstvého betonu, odbornou přepravou čerstvého betonu a jeho odborným ukládáním podle platných norem.

Beton je směs cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a příměsí, která získá své konečné vlastnosti hydratací cementu.

Základní vlastnosti betonu

Kdy beton vznikl? Jak dlouho z něj lidé staví?

Odpověd na první otázku záleží zejména na tom, jak volně či striktně budeme beton definovat. Pokud použijeme velmi jednoduchý popis betonu jako "umělý kámen - slepenec", můžeme uvést příklady z dávných dob.

V Jeruzalémě jsou vybudovány vodní nádrže z období let 1 000 př.n.l.

Řekové již ve 2. století př. n. l. navazovali na znalosti Féničanů a začali používat novou zdící techniku - masivní zdi byly tvořeny dvěma lícovými stěnami z tesaného kamene. Různě široká mezera mezi nimi byla vyplňována litou maltou, prokládanou lomovým kamenem. Tento druh zdiva, nazývaný Řeky „emplekton" urychlil výstavbu a de facto zavedl systém ztraceného bednění.

Používání materiálů s pucolánovými, případně hydraulickými, vlastnostmi je doloženo i písemně, např. v knize Marca Vitruvia Pollia, Caesarova vojenského stavitele: Deset knih o architektuře.

Počátky moderního betonu jsou spjaty s poznáním technologie výroby hydraulických pojiv, zejména cementu. Objev potřeby pálení základní suroviny na mez slinutí byl patentován v polovině 19. století. Od Všeobecné světové výstavy v Paříži v roce 1900, se beton používá jako jeden ze základních konstrukčních materiálů.